ปทุมธานี-โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุนงานปรับปรุงทางหลวงผ่านด้านชุมชน เส้นทางจังหวัดปทุมธานีทางหลวง หมายเลข 346 (ชมคลิป)

ปทุมธานี-โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุนงานปรับปรุงทางหลวงผ่านด้านชุมชน เส้นทางจังหวัดปทุมธานีทางหลวง หมายเลข 346

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เมื่อเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประชาสันติบาต เทศบาลเมืองปทุมธานี ชั้น 5 อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี เป็นประธานการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุนงานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนเส้นทาง จังหวัดปทุมธานี ทางหลวงหมายเลข 346 โดยมีนายชัยยงค์ บุญสนอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานีนายเอนก จันทร์สมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ แขวงทางหลวงจังหวัดปทุมธานี นายธงชัย เทพรอด ปลัดเทศบาลเมืองปทุมธานี รักษาราชการแทนนายกเทศบาลเมืองจังหวัดปทุมธานี
นายพละวุธ อรุโณทัย วิศวกรโยธาปฏิบัติการ(ผู้ควบคุมงาน)


นายนภชัย เจริญษา หมวดทางหลวงลาดหลุมแก้ว ผู้แทนงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ด้านนายชัยยงค์ บุญสนอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานีกล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามโครงการแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนนี้มณฑลโครงการพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนปรับปรุงทางหลวงผ่านชุมชนเส้นทางจังหวัดปทุมธานีทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0102, 0103 ตอน สะพานคลองเปรม-ต่างระดับลาดหลุมแก้ว ระหว่าง กม. 10+ 900 กม.12+100 LT.

โดยมีวัตถุประสงค์ โครงการดังนี้

1. เพื่อพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมและขนส่งบริเวณโดยรอบของจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของถนนและบริเวณทางเท้า
3.เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
4.เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5.พื่อป้องกันการสูญเสียและทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุและ 6.เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดรองรับการขยายตัวของเมือง

ด้านนายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า ป้จจุบันบริเวณทางหลวงหมายเลข 346 การควบคุม 0102,0103 ตอนสะพานคลองเปรม-ต่างระดับลาดหลุมแก้วระหว่างกม 10+900-กม.12+ 100 LT. เป็นย่านชุมชนเมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วมีปริมาณการจราจรสูงและมีประชากรอยู่หนาแน่นจังหวัดปทุมธานีโดยแขวงทางหลวงปทุมธานีจึงได้ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาเขตทางโดยการขยายช่องการจราจรและปรับปรุงการวางระบบท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมทางเท้าและเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการดังกล่าวจึงได้ดำเนินการประชุม การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมประชุมในครั้งนี้หวังว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้โอกาสนี้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการที่ชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้


ด้านนายเอนก จันทร์สมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการแขวงทางหลวงปทุมธานี
กล่าวเสริมว่า เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 346 ตอนสะพานคลองเปรม-ต่างระดับลาดหลุมแก้วเป็นเส้นทางหลักของจังหวัดปทุมธานีและได้รับการพัฒนาทางหลวงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้มีปริมาณการจราจรสูงและปัจจุบันมีผิวการจราจรข้างละ 3 ช่องทางจราจรช่องบริเวณระหว่าง กม.10+900 ถึง กม.12+100 ซึ่งขยายจาก 3 ช่องทางเพิ่มเป็น 4 ช่องทางจราจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางและขนส่งสินค้าตลอดความปลอดภัยสะดวกในการเดินทางของประชาชนดังนั้นทางจังหวัดปทุมธานีร่วมกับกรมทางหลวงได้เล็งเห็นความสำคัญของเส้นทางนี้ซึ่ง มีความเหมาะสมในการ พัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนต่อไป

ภาพ/ข่าว ประภาพรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts