แม่ฮ่องสอน​-นายอำเภอแม่ลาน้อยเข้ารับรางวัลเกียรติคุณขับเคลื่อนหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวยเมืองสุข) เนื่องในวันดำรงราชานุภาพ

แม่ฮ่องสอน​-นายอำเภอแม่ลาน้อยเข้ารับรางวัลเกียรติคุณขับเคลื่อนหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวยเมืองสุข) เนื่องในวันดำรงราชานุภาพ

 


ด้วยทางกระทรวงมหาดไทยได้มอบประกาศเกียรติคุณ นายอำเภอแหวนเพชร ปลัดอำเภอแหวนทองคำ โครงการบ้านสวย เมืองสุข และโครงการสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ที่ห้องราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันดำรงราชานุภาพ โดยมี ว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอแม่ลาน้อย เข้ารับรางวัลและเกียรติคุณ นายอำเภอผู้ขับเคลื่อนหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวยเมืองสุข) ชนะเลิศเขตฯ 15 กระทรวงมหาดไทย


ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า นายอำเภอและปลัดอำเภอเป็นผู้ที่ปฏิบัติภารกิจด้านการปกครองของไทยมาเป็นเวลากว่าหนึ่งศตวรรษแล้ว เกียรติคุณและคุณงามความดีที่นายอำเภอและปลัดอำเภอทุกยุคทุกสมัยได้รับการยอมรับจากประชาชนมาตลอดนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการบริหารและการพัฒนาของทุกภาคส่วนในหมู่บ้าน หากหมู่บ้านซึ่งเปรียบเสมือนรากฐานของแผ่นดินมีความเข้มแข็ง ประเทศชาติย่อมเข้มแข็งและมั่นคงตามไปด้วย กระทรวงมหาดไทยจึงมีนโยบายที่จะเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรที่ประกอบคุณงามความดีให้แก่ชาติบ้านเมือง

มีคุณธรรม จริยธรรม และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและเผยแพร่ให้เป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ดังนั้น ผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย และเป็นแบบอย่างของบุคคลที่มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ ขอให้ทุกคนได้ยึดมั่นในความดี นำความรู้ความสามารถ ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ โดยยึดถือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง และขอให้ยึดมั่นรักษาเกียรตินี้ไว้เป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป

ถาวร / สุกัลยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts