บ. เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จก. จัดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น การศึกษาและจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์(ลำพูน)ส่วนขยาย

บ. เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จก. จัดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น การศึกษาและจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์(ลำพูน)ส่วนขยาย

 

วันนี้ 1 ธ.ค.62. ระหว่างเวลา 09:00 ถึง 12:00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน บ้านน้ำบ่อเหลือง ม.15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน บ.เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จก. จัดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น การศึกษาและจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์(ลำพูน)ส่วนขยาย ของ บ.เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จก.(เจ้าของโครงการฯ) ครั้งที่ 1 โดย บ.ทรัพย์ปัญญาคอนซัลแตนท์ จก. โดยมีประชาชนสนใจเข้าร่วมฯประมาณ 500 คน

นายประพัฒน์ กรังพาณิชย์ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บ.ทรัพย์ปัญญา คอนซันแตนท์ จก. ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการและแนวทางการศึกษา ว่า
โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) ดำเนินการโดย บ.เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จก. (“บริษัทย่อย”)โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (“โครงการ”) เป็นการดำเนินงานระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยเป็นผู้จัดหาที่ดินและลงทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยนำแนวคิดนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Eco Industrial Estate) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงการ ภายใต้การดูแล ควบคุม แนะนำ และความเห็นชอบของการนิคมอุตสาหกรรม(กนอ.)

โครงการนิคมฯอยู่บนพื้นที่ 352 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา ตั้งอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 533 ริมถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 11 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง – เชียงใหม่ อ.เมือง จ.ลำพูน ห่างจากตัวเมือง 6 กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างหมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย ต.มะเขือแจ้ กับหมู่ที่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย อ.เมือง จ.ลำพูน ทิศเหนือ ติดกับที่บุคคลอื่น ทิศใต้ ติดกับทางหลวงหมายเลข 1147 ทิศตะวันออก ติดกับ ทางหลวงหมายเลข 11 ทิศ ตะวันตก ติดกับ แม่น้ำกวง และทางสาธารณะประโยชน์

ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำการก่อสร้างโดยได้ถมดินปรับพื้นที่ พร้อมได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (สผ.)พิจารณาให้ความเห็นชอบในขั้นตอนขออนุญาตโครงการต่อไป

หลังเสร็จการชี้แจงโครงการของนายประพัตร์ฯพร้อมทีมงานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้มีการซักถาม แสดงความคิดเห็น และชี้แนะ ส่วนใหญ่เป็นการซักถามตามที่สงสัยในประเด็นต่างๆ แต่ละคนต่างแสดงความกังวลถึงแนวโน้มในอนาคตว่า หากมีการก่อสร้างโครงการดังกล่าว อาจส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่แก่ประชาชนที่อาศัยในบริเวณภายในรัศมี 5 กิโลเมตรได้ เนื่องจาก จ.ลำพูนเป็นที่ตั้งของ กนอ. , มีปัญหาประชากรแฝงมาทำงานและพักอาศัยจำนวนมาก และ การจราจรที่คับคั่งในพื้นที่โดยรอบจำนวนมากอีกด้วย

ทั้งนี้แต่ละคำถามที่นายประพัตร์ฯรับมาส่วนหนึ่งนั้นได้ตอบชี้แจงแล้ว อีกส่วนหนึ่งจะนำไปประกอบการพิจารณาและเตรียมชี้แจงรายละเอียดแบบเจาะลึกลงทุกพื้นที่เทศบาลตำบลต่างๆก่อนที่จะมีจัดการประชุมลักษะเดียวกันนี้อีกครั้งในราวเดือน มี.ค.63. ต่อไป

________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูนรายงาน

Related posts