ชุมพร – จิตอาสาชาวตำบลท่ายาง จังหวัดชุมพร ร่วมปฏิบัติการล้างทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ชมคลิป)

ชุมพร – จิตอาสาชาวตำบลท่ายาง จังหวัดชุมพร ร่วมปฏิบัติการล้างทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

 

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 22.00 น. ที่บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง นายนักรบ ณ.ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร พร้อมด้วยนายชุมพล จุลใส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร นางสาวเอี่ยม มากอำไพ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง นำจิตอาสาชาวตำบลท่ายางกว่า 200 คน ร่วมกิจกรรมปฏิบัติการล้างทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่ายาง โดยจิตอาสาที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ต่างใส่อุปกรณ์ป้องกัน ไม่ว่าเป็น หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง รองเท้าบูต เพื่อป้องกันตนเอง ก่อนช่วยกัน
ทำความสะอาด ฉีดน้ำล้างถนน ล้างตลาด พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามจุดต่างๆ

นางสาวเอี่ยม มากอำไพ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เปิดเผยว่า ปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ และ
กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย


ลำดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ซึ่งจังหวัดชุมพรโดยนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้กำชับให้ทุกพื้นที่ ปฏิบัติตามมาตรการที่สำคัญประการหนึ่งคือการฉีดล้างฆ่าเชื้อ ทำความสะอาด แหล่งชุมชน อันอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค ให้สะอาด เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโรคสู่ชุมชน
โดยในครั้งนี้เทศบาลตำบลท่ายาง จึงได้ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ อันได้แก่ ตำรวจ พลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ จัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง ได้แก่
ตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง คอสะพานท่านางสังข์ จนถึงคอสะพานท่ายาง ขึ้น

นายนักรบ ณ.ถลาง นายอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร กล่าวว่า จากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้มีการแพร่ระบาดและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงได้กำหนดมาตรการสำคัญ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เฝ้าระวังตนเองไม่ให้สัมผัสกับโรค โดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดหรือใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วย ปรับพฤติกรรมสุขอนามัย
ส่วนบุคคลด้วยการกินร้อน ช้อนกลางส่วนตัว ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค และอีกมาตรการหนึ่งที่สำคัญคือ การสร้างสิ่งแวดล้อมให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค ด้วยการรักษาความสะอาดของบ้านเรือนสถานที่ทำงาน ที่หรือทางสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน

โดยเฉพาะ ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ที่ประชาชนต้องใช้ร่วมกัน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกภาคส่วน จะได้ร่วมมือกัน ปฏิบัติการ ล้าง ทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อลดภาวะเสียงและป้องกันอันตรายจากเชื้อไวรัส และเป็นตัวอย่างแก่หน่วยงานอื่น ๆ ในจังหวัดชุมพร ให้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาดปราศจากเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ และต้องขอบคุณ เทศบาลตำบลท่ายาง
และทุกหน่วยงานทุกภาคส่วน ประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมแรง ร่วมใจ ลงมือทำกิจกรรมในครั้งนี้

ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts