พิจิตร-จัดค่าย TO BE NUMBER ONE CAMP รุ่นที่ 4 สร้างแกนนำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

พิจิตร-จัดค่าย TO BE NUMBER ONE CAMP รุ่นที่ 4 สร้างแกนนำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ในนามจังหวัดพิจิตร โดยนายแพทย์วิศิษฏ์ อภิสิทธิ์วิทยา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ในนามของชมรมทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดพิจิตร ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำ PHICHIT TO BE NUMBER ONE CAMP รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้วัยรุ่นและเยาวชน ช่วงอายุ 6-24 ปี มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ ด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา รวมถึงฝึกฝนทักษะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งจะนำไปสู่การมีภูมิคุ้มกันด้านจิตใจสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อโลกและเหตุการณ์ ในยุคปัจจุบัน กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำ PHICHIT TO BE NUMBER ONE CAMP รุ่นที่ 4 ได้ดำเนินตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน รวม 3 วัน

โดยมีทั้งการอบรม และการฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ การเป็นแกนนำ TO BE NUMBER ONE ,สร้างการฝึกความคิด ระดมสมอง ในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน,การฝึกทักษะการปฏิเสธ, การใช้ความสามารถพิเศษ การร้องเพลง,การเต้น,รำไทย, กีฬา, การพัฒนาบุคลิกภาพ, การสื่อสาร, การพูด, การฝึกเป็นพิธีกร โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 112 คน และจบหลักสูตรจำนวน 112 คน โดยจัดฝึกอบรมที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า CK Convention Hall อำเภอเมืองพิจิตร
โดยการจัดค่ายดังกล่าวนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีองค์ความรู้ระดับประเทศ มาสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อดึงศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ที่สามารถพัฒนาต่อยอดโดยการสนับสนุนของจังหวัดพิจิตร มุ่งหวังให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพและห่างไกลยาเสพติด ตามเจตนารมย์ของโครงการได้อย่างดียิ่ง

สิทธิพจน์ เกบุ้ย พิจิตร

Previous post สระบุรี/พรรคประชาธิปัตย์จัดอบรมสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์(นายทะเบียนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์สัญจร
Next post พังงา-ทำดีด้วยใจ!!ต.ช.ด.425 ร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ