ชุมพร – พิธีต้อนรับ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด

ชุมพร – พิธีต้อนรับ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565  เวลา 18.00 น. ณ วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรกำหนดจัดพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ พระครูบัณฑิตธรรมธาดา ( ปัญญา  ปญฺญาวโร ) เจ้าคณะอำเภอเมืองชุมพร ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีรับมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช  โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชวิจิตรปฏิภาณ เจ้าคณะจังหวัดชุมพร ร่วมกับ นายธานี พิกุลทองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร นางสมศรี แสงแก้ว วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร นายปรีดา  เยี่ยมสวัสดิ์  ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด  พันตำรวจเอก เทเวศร์ ปลื้มสุทธิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร   และคณะสงฆ์วัดเกาะแก้ว  พุทธบริษัท ทายกทายิกา   นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ พระครูบัณฑิตธรรมธาดา ( ปัญญา ปญฺญาวโร ) เจ้าคณะอำเภอเมืองชุมพร ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร

 

พระเดชพระคุณ พระราชวิจิตรปฏิภาณ เจ้าคณะจังหวัดชุมพร  เมตตา มอบคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดชุมพร ให้ พระครูบัณฑิตธรรมธาดา ( ปัญญา ปญฺญาวโร ) เจ้าคณะอำเภอเมืองชุมพร ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร รูปที่ 2 เพื่อให้การบริหารงานคณะสงฆ์จังหวัดชุมพร ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยดี จึงหมอหมายให้รองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร รูปที่ 2 ปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าคณะจังหวัดชุมพร ดังนี้ 1 งานการสาธารณูปการ 2 งานการสาธารณสงเคราะห์  และกล่าวสัมโมทนียกถา

แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด ที่ 34/ 2565 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 16 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2535 และตามมติมหาเถรสมาคม ในการประชุมครั้งที่ 24/2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565   จึงแต่งตั้งให้ พระครูบัณฑิตธรรมธาดา (ปัญญา) ฉายา ปญฺญาวโร อายุ 73 พรรษา 53 วิทยฐานะ  น.ธ. เอก  วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์  ตำบลวังไผ่  อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  ปัจจุบันมีตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์ เป็นเจ้าคณะอำเภอ     ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร  มีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดของตน ตามที่เจ้าคณะจังหวัดมอบหมาย ขอจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนา ตลอดกาลนาน เทอญ

บัดนี้เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกทรงมีพระบัญชา แต่งตั้ง ลงวันที่ 23 ตุลาคม  2565 เรียบร้อยแล้ว

 

 

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

 

Previous post พังงา-ทำดีด้วยใจ!!ต.ช.ด.425 ร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ
Next post นางฟ้าใจบุญ “พรทิพา สุพัฒนุกูล เข้ารับรางวัล 3 รางวัลใหญ่ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม