เพชรบูรณ์-ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์ นำหัวหน้าส่วนราชการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)

เพชรบูรณ์-ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์ นำหัวหน้าส่วนราชการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)

9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยมี นางสาวนุชรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม ที่ห้องประชุมเมืองราด ชั้น 5 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือการประเมิน ITA จำนวน 34 หน่วยงาน ที่ผ่านการประเมินในระดับ AA หรือมากกว่า 95 คะแนน พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายฯ แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านทุจริต และกล่าวคำปฏิญาณตนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

นางสาวนุชรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ตระหนักและให้ความสำคัญกับการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารจังหวัด ร่วมกับทุกภาคส่วน ในการมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง สร้างการรับรู้ ตื่นตัว และสร้างวัฒนธรรมสุจริต ให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความมีจิตอาสา มาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่ค่านิยมของการไม่โลภ การเห็นประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และเป็นพื้นฐานสำคัญของสุจริตชน

สมัชชาสหประชาชาติ มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC) และประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ จำนวน 183 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาดังกล่าว ณ ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 มีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกได้ประสานความร่วมมือระหว่างกันเพื่อทำให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในประเทศ และระดับสากลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประกาศให้ วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day ) ซึ่งในปีนี้รัฐบาลไทยได้กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทยภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

 

มนสิชา คล้ายแก้ว/ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

Previous post ประจวบคีรีขันธ์-ตม.ประจวบฯลงพื้นที่ปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองผิดกฏหมายต่อเนื่องลั่นพร้อมทำงาน24ชม.
Next post ช่อง 3 ส่งท้ายปี ยกทัพละคร ร่วมงาน ATF 2022 สิงคโปร์ ส่งคอนเทนต์บันเทิงสู่ตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง