อยุธยา – รองผู้ว่าฯจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือนสิงหาคม 2563 เพื่อขับเคลื่อนการประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน

อยุธยา – รองผู้ว่าฯจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือนสิงหาคม 2563 เพื่อขับเคลื่อนการประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2563 โดยมี พันเอก เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.กอ.รมน. นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ ปลัดจังหวัด และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องอโยธยา ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนสิงหาคม 2563 และนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาล
นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า สถานการณ์ข่าวการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศเพื่อนบ้าน ในช่วงนี้ของให้หน่วยที่รับผิดชอบได้ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวในจังหวัดให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือทุกหน่วยประสานงานกับนักท่องเที่ยวทางน้ำที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาล การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม การขับเคลื่อนภารกิด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย การแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางหลวง การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ การจัดระเบียบพื้นที่ (ZONING) ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จัดระเบียบรถสาธารณะ ตามนโยบายการจัดระเบียบของ หน.คสช. ที่ ๔๖/๒๕๕๘ และ ๑๕/๒๕๖๐ รายงานผลการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและผลการดำเนินการตามมาตรการ ๑๐ รสขม ปัญหาด้านแรงงาน ประกอบด้วย สถานการณ์ด้านแรงต่างด้าว และแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย การตรวจติดตามความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินงานด้วยความเรียบร้อย

เดชา – สุจินดา  อุ่นขาว รายงาน

Related posts