เพชรบูรณ์-องค์กรสื่อเพชรบูรณ์และสภาเด็ก อบรมสร้างการรับรู้งานด้านยาเสพติดให้กับประชาชน

เพชรบูรณ์-องค์กรสื่อเพชรบูรณ์และสภาเด็ก อบรมสร้างการรับรู้งานด้านยาเสพติดให้กับประชาชน
ที่โรงแรมบรีซฮิลล์ ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมบทบาทสื่อมวลชนเพื่อสร้างการรับรู้งานด้านยาเสพติดให้กับประชาชน มีนายสุเทพ เบียร์ดี ผู้ประสานงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด(ศอ.ปส.จ.)เพชรบูรณ์และร.ต.ต.สุขสัณห์ ภิชัย ผู้รับผิดชอบโครงการฯกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรมตามโครงการดังกล่าว
สำหรับวัตถุประสงค์การจัดอบรมโครงการดังกล่าว เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับรู้นโยบายรัฐบาลตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2563 และให้สื่อมวลชนมีบทบาทในการสร้างการรับรู้งานด้านยาเสพติดให้กับประชาชนเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ประกอบด้วยตัวแทนสื่อมวลชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกสาขาจำนวน 40 คนผู้แทนจากสภาเด็กและเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 12 คนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดรวมทั้งหมดจำนวน 60 คน โดย ศอ.ปส.จังหวัดเพชรบูรณ์และปปส.ภาค 6 สนับสนุนงบฯ
ในการอบรมมาง นางสุมนา วิรัตน์ชั่ว ผู้เชี่ยวชาญนโยบายแผน ปปส.ภาค 6 ได้บรรยายถึงทิศทางและแนวโน้มสถานการณ์ปัญหายาเสพติด จากนั้นบนเวทีได้มีการอภิปรายเสวนาเรื่องแนวทางของพลังสื่อพลเมืองอาสาร่วมแก้ปัญหายาเสพติด โดยมีวิทยากรประกอบด้วย นางสุมนา ผู้แทน ปปส.ภาค 6, นางรัชนีนาถ สุภา ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์, นายสุเทพ เบียร์ดี ผู้แทนจากศูนย์อำนวยการป่องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์, นายอัฌชา ลิเกษม ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์, นายสุนทร คงวราคม ผู้แทนสื่อฯเพชรบูรณ์ โดยมีร้อยตรีสุขสัณห์ ภิชัย เป็นพิธีการ ซึ่งเวทีดังกล่าวนอกจากจะมีการอภิปรายโดยเน้นการแสวงหาความร่วมมือ พร้อมการเชื่อมโยงสร้างเพชรบูรณ์-องค์กรสื่อเพชรบูรณ์และสภาเด็ก อบรมสร้างการรับรู้งานด้านยาเสพติดให้กับประชาชนและสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันแล้ว ทางผู้เข้ารับการอบรมยังมีการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้เกิดพลังการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบมีส่วนร่วมและมีโครงข่ายเชื่อมโยงกันอีกด้วย
ทั้งนี้นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง กล่าวย้ำว่า รัฐบาลมีนโยบายป้องกันและปรสบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง โดยใช้หลักนิติธรรมในการดำเนินงาน ประกอบด้วย มาตรการด้านการปีองกัน มาตรการด้านดารปราบปราม มาตรการด้านการบำบัดรักษา และมาตรการบริหารจัดการด้านการบูรณาการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานรวมทั้งสื่อมวลชนทุกแขนงในการดำเนินการและขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ยังต้องดำเนินการต่อไปในทุกมาตรการ โดยเฉพาะภาคประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง

มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts