กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงเปิด อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ที่พื้นที่ส่วนขยาย ม.สงขลานครินทร์

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงเปิด อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ที่พื้นที่ส่วนขยาย ม.สงขลานครินทร์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิด “อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)” ที่พื้นที่ส่วนขยาย ตำบลทุ่งใหญ่ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย เฝ้าฯ รับเสด็จฯ โดยหลังจากทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) แล้ว ทรงรับฟังการถวายรายงานภาพรวมของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ และทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานเด่นด้านการเกษตร ยางพารา ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม และทรงปลูกต้นศรีตรังซึ่งเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)” แห่งนี้ ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ เครื่องมือสำหรับการวิจัยและพัฒนา บริการวิเคราะห์ทดสอบรับรองมาตรฐาน การส่งเสริมการจัดตั้งและการเติบโตของธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้น ยังมีการให้บริการแบบครบวงจร โดยเป็นที่ตั้งของศูนย์ออกแบบนวัตกรรม สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม ศูนย์ประสานงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ มหาวิทยาลัยทักษิณ

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้นี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยไปสู่ภาคเอกชนในภูมิภาคภาคใต้  เพื่อนำทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานวิจัยในภาครัฐมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยี และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

Related posts