12/12/2023

ขอนแก่น-“KKBS”ร่วม”แพนราชเทวี” นำร่องเสริมแกร่ง อสม.ลดอุบัติการณ์การเกิดเบาหวานในชุมชน

ขอนแก่น-“KKBS”ร่วม”แพนราชเทวี” นำร่องเสริมแกร่ง อสม.ลดอุบัติการณ์การเกิดเบาหวานในชุมชน

 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen Business School : KKBS) ร่วมกับ บริษัทแพนราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยกาสนับสนุนของ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกันสร้างสรรค์ผสานองค์ความรู้ภาคการศึกษาและสู่ชุมชน ภายใต้โครงการนำร่อง การเสริมสร้างพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเศรษฐกิจและสุขภาพ ด้วยการตลาดออนไลน์ และAiลดอุบัติการณ์การเกิดเบาหวานในชุมชน โดยมี 2 ช่วงคือ เตรียมความพร้อมทักษะการปฏิบัติการ Digital Analytic และช่วงกระบวนการสร้างเป็นแม่แบบ (Sandbox) เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับ อสม. กลุ่มอื่นต่อไป


เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ที่ห้องวังเลิศ สมาร์ทคาสรูม ชั้น 1 อาคาร BS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี(KKBS) มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีพิธีลงนาม MOU ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กับ บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกันสร้างสรรค์ประสานองค์ความรู้ค่าการศึกษาและสู่ชุมชน ภายใต้โครงการนำร่องการเสริมสร้างพลังงานศาสนสูตรประจำหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพร่างกายเศรษฐกิจและสุขภาพร่างกายตลาดออนไลน์ และ AI ลดอุบัติเหตุการณ์ การเกิดเบาหวานในชุมชนHealth for Wealth เศรษฐกิจสุขภาพเบาหวานป้องกันได้ ด้วยการออกกำลังกายมีแบบแผนตามจริงมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการเกิดโรคเบาหวานและสร้างรายได้จากตลาดออนไลน์


โดยมี รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.ตลอดจน นายอรรควุฒิ วุฒิสุวรรณปกร ผู้อำนวยการสายการตลาดและการขายบริษัทแพนราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)โดยในการลงนามในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.พิชิต สุวรรณประกร ประธานกรรมการบริหารจัดการระบบการศึกษาและวิจัยของสภากาชาด มาร่วมในพิธี พร้อมทั้ง อสม. บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข/ สื่อมวลชน และ ผู้สนใจเข้าร่วมงาน พิธีลงนาม MOU คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กับ บริษัทแพนราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
นายอรรควุฒิ วุฒิสุวรรณปกร ผู้อำนวยการสายการตลาดและการขายบริษัทแพนราชเทวี กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) กล่าวว่าวัตถุประสงค์ที่ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลและการวิเคระห์ ข้อมูลให้แก่ นักศึกษาและ อสม. จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มในการ


ทําการตลาดออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลจากสถานการณ์จริง ทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้ให้แก่นักศึกษาและ อสม. อีกด้วย
ด้าน รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. กล่าวว่าวัตถุประสงค์ที่ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ด้วยเล็งเห็นถึงโอกาสการพัฒนาคณาจารย์ และนักศึกษาด้วยการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ และเรียนรู้จากประสบการณ์การจริงจากองค์กรธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญรวมถึงการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทํางานกับชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาทักษะที่หลากหลายและมีความพร้อมในศตวรรษที่ 21 ใช้การตลาดร่วมกันสังคม และทำงานร่วมกันกระทรวงสาธารณสุข เช่น อสม. เพื่อช่วยเหลือด้านการรณรงค์ เพื่อให้ อสม. ได้มีความรู้ และไปถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการดูแลตัวเอง อสม.ก็สามารถไปถ่ายทอดได้อีก


ส่วน รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือในวันนี้ นั้นเป็นความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตลาด กับ บริษัท แพนราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่อยู่ในตลาด และมีสินค้าที่มีคุณภาพ มีการทำการตลาดที่เป็นมาตรฐาน และมีความเป็นมาที่ยาวนาน เพราะฉะนั้นความร่วมมือนี้ก็จะนำไปสู่ทางคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จะได้นำนักศึกษาในหลักสูตรได้ไปเรียนรู้ในสิ่งที่ทางบริษัท แพนราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ทำธุรกิจนี้ รวมทั้งช่องทางการจำหน่ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ เฟชบู๊ค หรืออะไรต่างๆ เพราะฉะนั้นนักศึกษาของเราก็จะโอกาสที่สำคัญในการที่จะได้ไปเรียนรู้ว่าในชีวิตจริงในการทำงาน บริษัทที่เขาประสบผลสำเร็จ โดยเพราะฉะนั้นอย่างยิ่ง แพนราชเทวี กรุ๊ป เขาทำกันอย่างไรก็จะเป็นสิ่งที่ให้ประสบการณ์ตรงสำหรับนักศึกษา เมื่อเขาจบจะได้นำไปใช้.

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป