ชุมพร – การส่งเสริมงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563(ลอยกระทงสายวัดหาดทรายแก้วที่เดียวในชุมพร)

ชุมพร – การส่งเสริมงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563(ลอยกระทงสายวัดหาดทรายแก้วที่เดียวในชุมพร)

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00น. นายชัยรัตน์ วัฒนจิตต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ สนามโรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว ตำบลตากแดด จังหวัดชุมพร โดยมีกิจกรรมแข่งขันเรือหัวใบท้ายบอดจากทีมผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเข้ารวมการแข่งขันในปีนี้ได้มีทีของแม่บ้านเข้าร่วมการแข่งขันด้วยเป็นปีแรก ช่วงกลางคืนมีการประกวดนางนพมาศ รำวงย้อนยุค โดยประชาชนเข้ารวมกิจกรรมลอยกระทง ณ ท่าน้ำวัดหาดทรายแก้ว ตามประเพณีแต่โบราณ และทีวัดหาดทรายแก้วจัดให้มีการลอยกระทงสายที่เดียวในจังหวัดชุมพร 

นายกิตติศักดิ์ พัฒนเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลตากแดด เผย ในการจัดงานส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย  เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของชาวไทยไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสารต่อไป เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนในหมู่บ้านและตำบล เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานประเพณีของหมู่บ้าน และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชน ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของแม่น้ำลำคลองอันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการส่งเสริมงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 จากองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 150,000 บาท

นายชัยรัตน์ วัฒนจิตต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดเผย  ในการจัดงานในครั้งนี้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การอนุรักษ์ และการสืบสารประเพณีวันลอยกระทงให้คงอยู่สู่ลูกหลานสืบไป ประเพณีวันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณ มีวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น ลอยเคราะห์ บูชาพระพุทธเจ้า แต่ปัจจุบันนิยมทำเพื่อขอขมา และระลึกถึงคุณ พระแม่คงคาที่ได้อำนวยประโยชน์ต่างๆแก่มนุษย์ ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน และจะต้องอนุรักษ์ และการสืบสารประเพณีวันลอยกระทงให้คงอยู่สู่ลูกหลานสืบไปโดยจะจัดให้มีกิจกรรมงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นวันลอยกระทงขึ้นอีกทุกๆปีต่อไป

ธนากร โกศลเมธี ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

 

 

Related posts