“กกต.ลำพูน” ร่วมกับ อบจ.ลำพูน จัดกิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ลำพูน – “กกต.ลำพูน” ร่วมกับ อบจ.ลำพูน จัดกิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

 

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 63 ระหว่างเวลา 09:00 น. – 12:00 น. กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ประจำ จ.ลำพูน โดยนายนพดล สุยะ ผอ.สนง.กกต.จว.ลำพูน , นายฐิติวัฒน์ สุดเจริญ รอง ผอ.สนง.กกต.จว.ลำพูน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน(อบจ.ลำพูน) โดยนายเสริมชัย ลี้เขียววงศ์ ผอ.กกต.อบจ.ลำพูน และ กกต.อบจ.ลำพูน จัดโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้ที่เกี่ยวข้อง สร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี การรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครฯ ไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียงและใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน ณ หอประชุม อบจ.ลำพูน บ้านน้ำบ่อเหลือง ม.15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน มีผู้เข้าร่วมโครงการฯประกอบด้วย ผู้สมัครนายก อบจ.ลำพูน(5 คน) , ผู้สมัคร ส.อบจ.ลำพูน(80 คน) และ ผู้ช่วยหาเสียง รวมประมาณ 150 คน

นายนพดล สุยะ ผอ.กกต.จ.ลำพูน ได้บรรยายพิเศษในประเด็น กฎหมายการเลือกตั้ง พร้อมกล่าวเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ออกมาใช้สิทธิกันให้มากที่สุด จากนั้น นายนพดลฯ จึงให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน อาทิ กล่าวถึงที่มาของโครงการจัดการกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อ ให้ความรู้กฎหมายการเลือกตั้ง การดำเนินการภายหลังการเลือกตั้งทั้งการยื่นค่าใช้จ่าย ความบริสุทธิ์ยุติธรรม , กล่าวถึง ข้อห่วงใยคือ การเลือกตั้งท้องถิ่นไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า จึงอาจจะทำให้ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเมื่อไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

ให้แจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง , กล่าวถึงขั้นตอนการนับคะแนน โดยจะมีบัตรลงคะแนนสองใบคือ เลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ. จากนั้นจะนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งนั้นๆ โดยจะมีการรวมคะแนนของแต่ละอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอนั้นๆ โดยจะทราบผลการเลือกตั้ง ส.อบจ. ในเขตอำเภอในวันนั้น ในส่วนการนับคะแนน นายก อบจ. จะมีการรวมคะแนนที่หอประชุม อบจ.ลำพูน , การจัดการเลือกตั้งห้วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 นอกเหนือจาก กกต.หน่วยเลือกตั้งแล้ว ยังจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ อสม. มาประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อกรองผู้ป่วยตามหลักปฏิบัติอีกด้วย

ทั้งนี้ ผอ.กกต.ฯกล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวลำพูน ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นให้มากที่สุด ที่ผ่านมา จว.ลำพูน มีสถิติผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสูงสุดของประเทศติดต่อกัน 13 สมัย การเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสูงสุดของประเทศเช่นเคย..

________________________________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

Related posts