คณะอนุกรรมการการศึกษาวัฒนธรรมชุดที่ 4 สภา.กทม พร้อมคณะ ได้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ

คณะอนุกรรมการการศึกษาวัฒนธรรมชุดที่ 4 สภา.กทม
พร้อมคณะ ได้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 63 เวลา 10:00 น. ศจ.ดร.พรขัย เทพปัญญา ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมชุดที่ 4 และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพร้อมคณะ ได้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ที่โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อเขตสวนหลวงกรุงเทพฯโดยเนื้อหาในการประชุมคือการติดตามความคืบหน้าในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กรุงเทพมหานคร( วัดปากบ่อ) เขตสวนหลวง กทม. ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อตั้งขึ้นและจัดสรรหางบประมาณเพื่อมาดำเนินการ ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ในครั้งนี้ให้สมบูรณ์แบบซึ่งในขณะนี้บางส่วนได้ดำเนินการไปแล้วโดยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นผู้ออกแบบสถาปนิกในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์และปรับปรุงในครั้งนี้ โดยมติที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะเร่งรัดในการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวโดยเร็วเนื่องจากมีความล่าช้า จึงมีมติร่วมกันในการที่จะจัดตั้งผ้าป่า สำหรับการดำเนินกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์กรุงเทพฯแห่งนี้ควบคู่ไปกับการขอจัดสรรงบประมาณจากกรุงเทพฯให้เป็นแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมความเป็นมาของเขตสวนหลวงทั้งหมด โดยว่าที่ ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานฯ มท.2 และคณะอนุกรรมการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานเขตสวนหลวงและสภาวัฒนธรรมเขตสวนหลวงตลอดจนพี่น้องชาวชุมชนเขตสวนหลวงต้องมีส่วนร่วมในการก่อตั้งและพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นมาโดย การจัดตั้งองค์ผ้าป่าในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการรวบรวมงบประมาณจากทุกภาคส่วนในเขตสวนหลวงรวมถึงพวกเราคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมสภากรุงเทพนครเองก็จะมีส่วนร่วมและบุกเบิกในการจัดตั้งกองทุนในครั้งนี้อย่างเต็มที่ โดยคาดว่าในวันที่ 30 พ.ย.63นี้น่าจะได้ข้อสรุปจากสำนักงานเขตสวนหลวงเพื่อนำมารายงานต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมสภากรุงเทพมหานครชุดที่ 4 ต่อไป

Related posts