พัทลุง-เปิดที่ทำการบริษัทประชารัฐสามัคคีพัทลุงฯ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดช่องทางค้าขายของประชาชนในพื้นที่ที่ทำให้เกิดรายได้

พัทลุง-เปิดที่ทำการบริษัทประชารัฐสามัคคีพัทลุงฯ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดช่องทางค้าขายของประชาชนในพื้นที่ที่ทำให้เกิดรายได้

ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า เมื่อตอนสายวันนี้(ที่ 24) ที่ทำการบริษัทประชารัฐสามัคคีพัทลุง(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด เลขที 298 หมู่ที่ 1 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง หลังตู้ยามตำรวจทางหลวงเขาเจียก นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง ได้เป็นประธานเปิดที่ทำการบริษัทประชารัฐสามัคคีพัทลุง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานระหว่างภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาครัฐ โดยการมุ่งเน้นให้เกิดช่องทางค้าขายของประชาชนที่เป็นเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านแปรรูปสินค้า และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพัทลุงให้เกิดการกระจายรายได้สู้ชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมีนางนาที รัชกิจประการ ประธานกรรมการบริหารบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพัทลุง( วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง และคณะ ให้การต้อนรับ

ทางด้านนางนาที รัชกิจประการ ประธานกรรมการบริหารบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพัทลุง( วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพัทลุง ฯ ได้มีนโยบายสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาคุณภาพคน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยได้กำหนดกระบวนการทำงาน 1 เป้าหมาย ได้แก่ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์/สินค้า ที่สามารถสร้างรายได้ 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มสินค้าเกษตร กลุ่มสินค้าแปรรูป และกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยจะสนับสนุนส่งเสริมให้ทั้ง 3 กลุ่มงาน ได้มีโอกาสเข้าถึงปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุน การบริหารจัดการ ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาดการค้าขายในรูปแบบสมัยใหม่

ด้านนางสาวปิยวรรณ์ ตันสุวรรณ ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์รองเท้าผ้าบาเต๊ะ กล่าวว่า ตนเองได้เข้าร่วมกับบริษัทประชารัฐสามัคคีพัทลุง ทำให้ มีโอกาสเข้าถึงปัจจัยแหล่งเงินทุน และพัฒนาสินค้าและรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ พร้อมช่องทางการตลาดการค้าขายในรูปแบบสมัยใหม่ โดยสินค้าที่ผลิตออกมานั้นเป็นรองเท้าที่ใช้ผ้าบาเต๊ะ ซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองของภาคใต้ มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และสวยงาม ขณะนี้เป็นสินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่อ ส่วนราคานั้นอยู่ที่คู่ละ 390 690 บาท ปัจจุบันมีการสั่งซื้อทางออนไลน์ และเพจ และหากบุคคลใดสนใจสินค้าดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร.086 9856856

Related posts