พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ รอง ผบช.ตชด.มอบแนวทางการดำเนินงาน “ จะปลูกพืชต้องเตรียมดิน จะทำกินต้องเตรียมอาหาร จะพัฒนางานต้องพัฒนาคน จะพัฒนาคนต้องพัฒนาจิตใจ”

พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ รอง ผบช.ตชด.มอบแนวทางการดำเนินงาน “ จะปลูกพืชต้องเตรียมดิน จะทำกินต้องเตรียมอาหาร จะพัฒนางานต้องพัฒนาคน จะพัฒนาคนต้องพัฒนาจิตใจ” ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ รอง ผบช.ตชด.พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุภัทร ม่วงสมัย ผบก.ตชด.ภาค 2 ,พ.ต.อ.สิปปนันทน์. สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กก.ตชด.23 และเยี่ยมบ้านเกษตรกรตัวอย่าง นางอภิญญา สกุลโพน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหหาภูมิพลมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีความห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน ต.กกตูม อ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร โดยเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2537 ทรงมีพระราชดำรัสกับพลเอกเทียนชัย จั่นมุกดา รองสมุหราชองครกษ์ สรุปความว่า “ให้ดำเนินการตรวจสอบสภาพพื้นที่ สภาพการถือครองที่ดิน สภาพน้ำท่าในลำน้ำห้วยสายต่าง ๆ และสภาพการเพาะปลูก ตลอดจนการทำกินของราษฎร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูก อุปโภค บริโภค ของราษฎรในท้องถิ่นอย่างแท้จริง ส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ควรร่วมมือกันดำเนินการให้เกิดการจัดการในรูปแบบเดียวกับสหกรณ์การเกษตรหุบพระพง
สำนักงาน กปร. ได้มอบภารกิจให้ บช.ตชด.ดำเนินการ 3 ประการ คือ
1.เป็นศูนย์ประสานงานในการดำเนินการประสานการปฏิบัติระหว่างประชาชนกับส่วนราชการและส่วนราชการด้วยกันเอง
2. เตรียมความพร้อมให้กับประชาชนเพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ
3. การป้องกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสภาพป่า
และ บช.ตชด.ได้มอบหมายภารกิจเพิ่มเติมอีก ได้แก่ การป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด , การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์
จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดำเนินงาน ได้ก่อประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการ ซึ่งภาพรวมราษฎรมีความเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพและกลุ่มระบบสหกรณ์ ได้รู้จักระดมทุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและรู้จักการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งต้นน้ำลำธาร ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

Related posts