สุโขทัย-ขับเคลื่อน “สุโขทัยเมืองพิเศษด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม”

สุโขทัย-ขับเคลื่อน สุโขทัยเมืองพิเศษด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย รองประธานกรรมาธิการกระจายอำนาจฯ สภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐ พร้อมคณะอนุกรรมาธิการบริหารจัดการรูปแบบพิเศษและการกระจายอำนาจ สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาเรื่องการบริหารกิจการสาธารณะเมืองพิเศษ ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยระหว่างวันที่ 23 – 24 พย.63 ณ จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวต้อนรับคณะและนำชมนิทรรศการผลผลิตสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ โดย อพท.4 และผลิตภัณฑ์ดีเด่นเกษตรอินทรีย์ จากวิสาหกิจชุมชน โดยพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย

นายพรชัย ตระกลูวรานนท์ ประธานอนุกรรมาธิการ เปิดเวทีเสวนา พร้อมด้วย ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ รองประธานกรรมาธิการกระจายอำนาจฯ นายพรชัย ปริญญาศิริ โฆษกคณะกรรมาธิการฯ นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง นายอัศวิน สุวิทย์ อดีตรองนายก อบจ.สงขลา อนุกรรมาธิการฯ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.ประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และคณะฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อน ผลักดัน หนุนเสริมให้เกิดการบริหารจัดการทุนทรัพยากรของจังหวัดสุโขทัย ที่มีความโดดเด่น ในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นที่ประจักษ์อย่างแพร่หลายแก่ชาวไทยและชาวโลก ด้วยพลังแห่งความร่วมมือร่วมคิด ร่วมทำของประชาชนในพื้นที่ ที่จะนำไปสู่การบริหารจัดการกิจการต่างๆในพื้นที่ไปสู่ความสำเร็จ เกิดประโยชน์ยิ่งต่อประชาชน ภายใต้การหนุนเสริมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จำนวน 250 คน โดยในภาคบ่ายของวันแรกเป็นการสนทนากลุ่มเชิงลึกในศักยภาพและมุมมองของประชาชน ที่จะนำไปสู่แนวทางการบริหารจัดการเมืองพิเศษอย่างเป็นระบบ มีส่วนร่วมและพึ่งตนเองได้

คณะกรรมาธิการฯ  ได้เข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ โบราณสถาณวัดศรีชุม พระอจนะ หอพระพุทธสิริมารวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยในภาคบ่ายเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย เครื่องเงินเครื่องทอง ผ้าทอ ศูนย์เครี่องปั้นดินเผา/สังคโลก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยโดยได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่อพื้นที่ เพื่อการนำไปสู่แนวคิดในการขับเคลื่อนการบริหารกิจสาธารณะเมืองพิเศษด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยมีประชาชนในพื้นที่เป็นหลักอย่างมีส่วนร่วมต่อไป…ทั้งนี้คณะกรรมาธิการจะประมวลสรุปข้อมูลแล้วนำเสนอผู้เกี่ยวข้องตามแนวทางของสภา และคืนข้อมูลพื้นทีในการร่วมผลักดันให้จังหวัดสุโขทัยเป็นเมืองพิเศษอย่างบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081-2844862

Related posts