ลำปาง!!! รพ.ค่ายฯ “ซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2564” เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยแก่ผู้มารับบริการ

ลำปาง!!! รพ.ค่ายฯ “ซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2564” เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยแก่ผู้มารับบริการ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี บูรณาการร่วมกับเทศบาลนครลำปาง ทำการซักซ้อมอัคคีภัยของโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ประจำปี 2564 นำพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงของหน่วยงาน ร่วมประสานกำลังพลปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนเหตุกรณีฉุกเฉิน “ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564” เพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ และจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือในการรองรับเหตุการณ์ สถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น โดยการปฏิบัติการซ้อมแผนดังกล่าวเป็นการฝึกซ้อมแผนแบบเสมือนจริง ซึ่งได้จัดให้มีขึ้น ณ บริเวณหอผู้ป่วย ICU ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ถนนพหลโยธิน ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีพันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานอำนวยการและสังเกตการณ์ มีเจ้าหน้าที่ พนักงาน จากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลนครลำปาง รวมจำนวนกว่า 100 นาย เข้าร่วมปฏิบัติการฝึกซ้อมแผน
ทั้งนี้ สำหรับการซ้อมแผนดังกล่าว เป็นโครงการที่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีได้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานองค์กรในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รู้ถึงวิธีการลำดับขั้นตอนในการระงับเหตุอัคคีภัย และการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่กำลังพลเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บังคับบัญชา ที่มีต่อหน่วยในด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) โดยเป้าหมายต้องดำเนินการในภาพรวมของหน่วยงานปีละ 1 ครั้ง ในห้วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
โดยการปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนในสถานการณ์สมมุติครั้งนี้ ได้มีการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในบริเวณหอผู้ป่วย ICU ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลค่ายฯ ได้พบเห็นกลุ่มควันที่ห้องดังกล่าว จึงได้มีการแจ้งเหตุพร้อมประสานขอทีมสนับสนุนเข้าระงับเหตุเบื้องต้น โดยทีมสนับสนุนได้เข้าทำการฉีดผงเคมีเพื่อจะทำการดับเพลิง แต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงที่กำลังโหมลุกไหม้ภายในห้องดังกล่าวได้ จึงได้รายงานแจ้งขอรับกำลังสนับสนุนจากหน่วยงานทีมส่วนต่างๆ ให้ทำการตัดกระแสไฟฟ้า ระบบแก๊ส พร้อมกับทำการอพยพผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่ตัวอาคาร และแจ้งเตือนประชาชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงทราบ จากนั้นจึงได้แจ้งเหตุประสานขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตามลำ­ดับ เพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินการแก้ไขต่อกรณีเหตุฉุกเฉิน จนสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ในเวลาต่อมา ขณะเดียวกันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและสูญหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

 

 

Related posts