ประกาศตั้งที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค

ประกาศตั้งที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายมานะ โลหะวณิชย์ ประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดประชุม แต่งตั้ง ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคได้แต่งตั้งนาย ณพล บริบูรณ์ พร้อมพวกรวม 8 คน  ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) 404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

จากประกาศคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ที่ 28/2563 เรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ในการนี้เพื่อให้การดำเนินกิจการของคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสภาผู้แทนราษฎร จึงได้แตงตั้งที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษสามารถให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะและวินิจฉัยปัญหา รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมายได้เป็นอย่างดียิ่งดังนั้น  ได้แต่งตั้งนาย ณพล บริบูรณ์ พร้อมพวก นายจารุวัตร มารวิชัย นายภูษิต ซื่อตรงกุล  นางสาวยุภาพร พรสมิทธิ์ นายรชตะ ด่านกุล นายสิรีญ นันทวิทยา นายอัครพล แสงจันทร์ นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์  รวม 8 คน  ให้เป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ตามประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 โดยนายมานะ โลหะวณิชย์ ประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎร

” ด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 1 ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1)ในวันที่ 11 กันยายน 2562 ที่ประชุมได้มีมติ ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 ข้อ 90 (10)กำหนดให้คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีหน้าที่และมีอำนาจกระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภค  ” นายมานะ โลหะวณิชย์  กล่าว

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts