นราธิวาส สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

นราธิวาส สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก จำนวน 10 คน และสาขาเย็บจักอุตสาหกรรม (ผ้า) จำนวน 10 คน โดยเริ่มเปิดฝึกในวันที่ 4 มกราคม 2564
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ ณ วันเปิดฝึก
3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกในสาขาอาชีพนั้น ๆ ได้ตลอดหลักสูตร

4. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
5. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้เต็มตามวัน เวลา ที่กำหนด
6. มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง โดยมีสำเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส (บริเวณศูนย์ราชการ) อำเภอเมืองนราธิวาส โทร.073-532128 เว็บไซต์ www.narathiwat.dsd.go.th

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts