สพร. สำนักงาน กศน. นำภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ ( Co-Learning Space)ที่จังหวัดอุบลราชธานี

สพร. สำนักงาน กศน. นำภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ ( Co-Learning Space)ที่จังหวัดอุบลราชธานี

นายประยุทธ หลักคำ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้(สพร.) พร้อมด้วยอาจารย์ธนัญญา หม่อมสาย ครู สพร. ได้นำภาคีเครือข่าย บริษัท อมรินทร์บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งประกอบด้วย ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม ที่ปรึกษาบริษัทและคุณนิสา บัวจุด ผู้จัดการฝ่ายขายตรงของบริษัท เดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดต่อประสานงาน และร่วมประชุมหารือกับสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานีเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนการขับเคลื่อนเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ(Co-Learning Space) ของจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2563

ในปีงบประมาณ 2563 นี้ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ(Co- Learning Space ) เป็นนโยบายข้อหนึ่งของการผลักดัน กศน.สู่กศน. Wow ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ) ซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดให้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co-Learning Space) การขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว นายประยุทธ หลักคำ ผู้อำนวยการ สพร. ได้แสดงความคิดเห็นว่าห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี มีความเหมาะสมมีพื้นที่เพียงพอกับการจัดให้เป็น Co-Learning Space ซึ่งประกอบด้วย Working Space ,Meeting Space, Learning Space Exhibition Space, Multimedia Space ตลอดจนRelax Space เป็นต้น ซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี โดยศูนย์ กศน.อำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และมีแผนงานร่วมกันในการบูรณาการ และการประชุมหารือดังกล่าวยังได้วางแผนร่วมกันในการแสวงหาความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ( Co-Learning Space) ให้มีความสมบูรณ์และก้าวหน้าต่อไป

ประยุทธ หลักคำ ภาพ ข่าว / เจนกิจ นัดไธสง รายงาน

Related posts