ระยอง-เทศบาลตำบลทับมา รวมพลังแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างจริงจัง (ชมคลิป)

ระยอง-เทศบาลตำบลทับมา รวมพลังแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างจริงจัง

 

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2564 ที่หน้าที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม ปลัดเทศบาลตำบลทับมา เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานเทศบาลตำบลทับมา จำนวน 177 คน แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โดยร่วมกันกล่าวปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

นางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม ปลัดเทศบาลตำบลทับมา กล่าวว่า สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดให้มีการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ และเป็นการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในระบบราชการไทย เทศบาลตำบลทับมา จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนในการต่อต้านการทุจริต และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างจริงจัง

โดยกำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้บุคลากรยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้ 1.ด้านความโปร่งใส จะปฏิบัติราชการโดยให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมและตรวจสอบในการปฏิบัติงาน เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ และเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอนตามกฎหมายกำหนดไว้ 2.ด้านความรับผิดชอบ จะปฏิบัติราชการตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการบริหารงาน 3.ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ไม่ใช้ตำแหน่งในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน

4.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร จะปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน และสืบทอดวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตทั้งปวง มีความละอายและเกรงกลัวที่จะทุจริตดำเนินมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต รักษาไว้ซึ่งเกียรติของข้าราชการ และ 5.ด้านคุณธรรมการทำงานของหน่วยงาน โดยกำหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารงาน บริหารทรัพยากร และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความคุ้มค่าต่อภารกิจ รวมทั้งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts