‘นครพนม’ เปิดปฏิบัติการคัดกรองเชิงรุกฯ ตั้งจุดตรวจโควิดฯ แบบ Rapid test ที่สนามบินฯ

‘นครพนม’ เปิดปฏิบัติการคัดกรองเชิงรุกฯ ตั้งจุดตรวจโควิดฯ แบบ Rapid test ที่สนามบินฯ

 

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์ สสจ.นครพนม มอบหมายนายแพทย์ขวัญชัย ประเสริญยิ่ง นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.นครพนม พร้อมนางกรองแก้ว จันทร์ตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลนครพนม นางทัศนาภรณ์ บำรุงโชค พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลนครพนม และทีมตรวจคัดกรอง เฝ้าระวัง และสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ปฏิบัติภารกิจคัดกรองตรวจโควิดแบบ Rapid Antigen test ฟรี (การนำตัวอย่างเลือดไปตรวจหาเชื้อไวรัส (Antigen) หรือภูมิคุ้มกัน (Antibody) ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม แก่ผู้โดยสายขาเข้าสายการบินแอร์เอเซียไฟลท์ FD3396 เวลา 16.25 น. จำนวน 87 คน ณ ท่าอากาศยาน จ.นครพนม

สุเทพ หันจรัส ผสข.นครพนม

Related posts