ลำพูน – เปิดประชุมสภาฯนัดแรก

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบนโยบายแนวทางการทำงานและการดำเนินงาน เพื่อบูรณาการร่วมกับจังหวัดลำพูน ให้แก่นายกเทศมนตรีตำบลวังดินและสมาชิกสภาเทศบาล ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของประชาชนและทางราชการเป็นที่ตั้ง

 

วันนี้(3 พ.ค. 64) ที่ เทศบาลตำบล(ทต.)วังดิน อำเภอลี้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน ครั้งแรก พร้อมการมอบนโยบายแนวทางการทำงาน การดำเนินงาน เพื่อบูรณาการร่วมกับจังหวัดลำพูน โดยมี นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน , นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ , นายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน และ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ให้การต้อนรับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 24 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกำหนดให้สมาชิก สภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศ ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน ครบทั้ง 12 คน แล้ว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564

ดังนั้น จึงกำหนดให้มีการประชุมสภาครั้งแรกในวันนี้ กระผมขอแสดง ความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดินทุกท่าน และนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งให้เข้ามาทำหน้าที่ในเทศบาล ตำบลวังดิน

สภาเทศบาลตำบลวังดิน มีอำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติ ซึ่งออกตามอำนาจหน้าที่ หรือตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีอำนาจตามข้อบัญญัติ รวมถึง การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย สำหรับดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหารเทศบาลตามที่กฎหมาย และระเบียบกำหนดไว้

สมาชิกสภาเทศบาล(สท.) เป็นผู้มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน จึงถือเป็น ผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ในอันที่จะนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ มานำเสนอ ต่อสภาเทศบาลตำบลวังดิน เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนงาน/โครงการในการแก้ไขปัญหา ให้กับพี่น้องประชาชน จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ยึดมั่นในแนวทางการทำงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อประชาชน และช่วยกันสร้างสรรค์พัฒนาตำบลวังดินให้มีความ เจริญก้าวหน้าต่อไป และในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล ขอให้ยึดความถูกต้อง ความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของประชาชนและทางราชการ เป็นที่ตั้ง

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดลำพูน

Related posts