อยุธยา – คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเวทีสาธารณะในพื้นที่อยุธยา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

อยุธยา – คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเวทีสาธารณะในพื้นที่อยุธยา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายวัฒนา เมืองสุข พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง นายโกวิทย์ ธารณา นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล นายเอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผศ.วลัยพร รัตนเศรษฐ นายทศพล เพ็งสม และ รศ.ดร.โคทม อาริยา ร่วมเปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยมี นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรศ.ดร. ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิชาการ ข้าราชการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม
นายวัฒนา เมืองสุข กล่าวว่า การเปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ เป็นการเปิดเวทีสาธารณะนอกสภาผู้แทนราษฎร ต่างๆ ในรัฐธรรมนูญ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาฯ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งขึ้นมาในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการศึกษา แก้ไข บทบัญญัติปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และคณะอนุกรรมาธิการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จะได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและนำไปประมวลเพื่อรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

ขอบคุณภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สุจินดา อุ่นขาว รายงาน

Related posts