กิจกรรม” สูงวัย Cyber” เพื่อให้สมาชิก ผู้สูงอายุที่สนใจในเรื่องของดิจิตอลการทำเว็บการทำ YouTube และ Application ด้วยความห่วงใยใส่ใจ ผู้สูงวัย

กิจกรรม” สูงวัย Cyber” เพื่อให้สมาชิก ผู้สูงอายุที่สนใจในเรื่องของดิจิตอลการทำเว็บการทำ YouTube และ Application ด้วยความห่วงใยใส่ใจ ผู้สูงวัย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สถาบันราชภัฏจันทรเกษมได้จัดกิจกรรม” สูงวัย Cyber” เพื่อให้สมาชิก ผู้สูงอายุที่สนใจในเรื่องของดิจิตอลการทำเว็บการทำ YouTube และ Application ที่จำเป็นต่างๆ โดยเฉพาะ Application ที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินศูนย์ส่งกลับและช่วยเหลือศูนย์รถพยาบาล 1669 ให้กับผู้สนใจเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 นถึงเวลา 12.00 นที่สโมสรหมู่บ้านเสนานิเวศน์ 1 เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร วันนี้มีวิทยากรคณาจารย์นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์สถาบันราชภัฏจันทรเกษมได้มาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆเบื้องต้นให้กับบรรดาผู้สูงวัยที่สนใจ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงระบบช่องทางการสื่อสารต่างๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปพร้อมเพียงกันซึ่งหากประเมินผลแล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจในปีงบประมาณต่อไปจะจัดกิจกรรมดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย โดยในเรื่องนี้ ว่าที่ร้อยตรี. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานฯ มท. 2 ได้เดินทางมาร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม ตลอดจนให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมด้วยการมอบข้าวต้มมัดจำนวน 100 คู่ ซึ่งในโอกาสนี้ได้เดินเยี่ยมชมศูนย์สุขภาพซึ่งได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ ลู่วิ่งต่างๆให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยจะ ถือว่า เป็นการเตรียมตัวเตรียมการเข้าประกวดในการคัดตัวแทน ลานกีฬาที่ได้มาตรฐานในกรุงเทพฯต่อไป

Related posts