สัมมนาสาธารณะ “ชำแหละเงินกู้ฟื้นฟูโควิด: ช่วยเศรษฐกิจ หรือ เป็นพิษกับประชาชน” หวั่นรัฐใช้เงินไม่ตรงเป้า.

สัมมนาสาธารณะ “ชำแหละเงินกู้ฟื้นฟูโควิด: ช่วยเศรษฐกิจ หรือ เป็นพิษกับประชาชน” หวั่นรัฐใช้เงินไม่ตรงเป้า.

การสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วย
นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย),นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล บริษัท ป่าสาละ จำกัดเนื้อหาส่วนใหญ่ ถกกันว่าด้วยเรื่อง พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับนั้น คือ วงเงิน 1 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น ด้านสาธารณสุข 4.5 หมื่นล้านบาท แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีมีการระบาดของโรคโควิด ใช้ในด้านการเยียวยา 5.55 แสนล้านบาท ที่ใช้จ่ายโดยตรงไปผู้รับผลกระทบ และด้านในฟื้นฟูเศรษฐกิจ 4 แสนล้านบาท โดยงบประมาณส่วนฟื้นฟูเศรษฐกิจ จะใช้ใน 4 ส่วน คือ 1.เพิ่มศักยภาพประเทศ เช่น การใช้นวัตกรรมเข้าไปช่วยเกษตรกร 2.เศรษฐกิจฐานราก เน้นในเรื่องการจ้างงาน สร้างความเข้มแข็งชาวบ้านและชุมชน 3.กระตุ้นการบริโภค เช่น ด้านการท่องเที่ยวเที่ยว 4.โครงสร้างพื้นฐาน ที่ต้องให้เกิดประโยชน์ เกิดการหมุนเวียนของเงิน และที่สำคัญต้องมีการบริหารจัดการ พ.ร.ก.กู้เงินให้ตรงวัตถุประสงค์ เพราะหากใช้ไม่ตรงจะเป็นการกู้เงินโดยเปล่าประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มภาระหนี้ให้กับประเทศและประชาชน เพราะในประเทศไทยยังพบมีการทุจริต คอรัปชั่น ข้อมูลจาก ป.ป.ช. ในช่วง 3 เม.ย.- 30 พ.ค.2563 พบว่ามีเบาะแสการทุจริตกว่า 1,300 เรื่องและพบว่าพบว่ามีความสุ่มเสี่ยง 974 เรื่องและมีความเป็นไปได้ว่ามีการทุจริตสูงถึง 129 เรื่อง หลังการสัมมนา ได้มีการร่วมตอบปัญหาซักถามกับผู้มาฟังอีกด้วย ซึ่งหลังจากนี้ ประชาชน จะได้ร่วมกันตรวจสอบการใช้งบประมาณเงินกู้ของรัฐบาลต่อไป…..

สมพงษ์ เดชะรัตนธงชัย รายงาน

Related posts