ระยอง-นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ระยอง-นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

 

เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. และ 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (วันเสาร์ เช้า,บ่าย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 5 วันอาทิตย์ ม.1,4) พร้อมด้วยนายวราวุฒิ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนระยอง

นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนระยอง นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนระยอง นายอรุณ วิชกิจ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนและการวิเคราะห์นโยบายองค์การบริหารส่วนระยอง และนางสาวภรณ์ภัทรธัญ งามวงศ์เงิน ดร.ปาลีรัฐ มานะเลิศ รองผู้อำนวยการฯ นายวัฒนพงษ์ กนกแก้ว รองผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้ง นายธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง นางสาววรนันท์ดา โชติอนันต์ภัทร เลขานุการสมาคมฯ และคณะครู เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย

ภายในงานมีการแสดงวิดีทัศน์เกี่ยวกับกิจกรรมและความก้าวหน้าของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
จากนั้นผู้ปกครองนักเรียนเข้ารับฟังนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

นายก อบจ.ระยอง ได้กล่าวขอบคุณผู้ปกครองที่มาร่วมการประชุมในวันนี้ และมอบนโยบายในการพัฒนาตนเองให้ทันสมัย เท่าทันกับการพัฒนาจังหวัดระยอง เพื่อจะได้ชี้แนะให้บุตรหลานเรียนในสาขาวิชาที่มีงานรองรับ และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองได้ในอนาคต
ทั้งนี้คณะผู้บริหาร อบจ.ระยอง ทุกคนได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่คณะผู้ปกครองนักเรียน ได้นำพานักเรียนเข้าสู่ระบบการพัฒนานักเรียนที่มีคุณภาพสูงและมีคุณธรรมพร้อมเข้าสู่ระบบการทำงานระดับสากลในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่มีศักยภาพสูงที่สุดในประเทศ

เพื่อให้ทุกครอบครัวของนักเรียนประสบความสำเร็จและมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดระยอง และการพัฒนาประเทศให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายต่อไป
จากนั้นคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง และนายกสมาคมผู้ปกครองฯ พบผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารโรงเรียน
ในช่วงท้ายครูประจำชั้นพบผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และตอบปัญหาข้อซักถามของผู้ปกครอง ทั้งนี้มีคณะผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts