พัทลุง-การท่องเที่ยวฯพัทลุงจัดการแข่งขันเปตองผู้สูงอายุ

พัทลุง-การท่องเที่ยวฯพัทลุงจัดการแข่งขันเปตองผู้สูงอายุผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น.วันนี้(ที่ 12) ที่สนามเปตอง ภายในบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง อ.เมืองพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง เป็นประธานในการแข่งขันเปตองผู้สูงอายุ ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง โดยนายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง ร่วมกับชมรมเปตองจังหวัดพัทลุงได้จัดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมทางการกีฬาและการออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาสุขภาวะ และการมีสมรรถภาพทางกายที่ดี มีความสมบูรณ์แข็งแรง อันจะมีผลทำให้ร่างกาย จิตใจ มีความสัมพันธ์กัน มีความสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุยืนยาว และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไป
ทั้งนี้ จังหวัดพัทลุงมีประชากรมากกว่า 5 แสนคน และเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 12 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง ซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ด้านกีฬา และนันทนาการ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาสู่การปฏิบัติอย่างเชื่อมโยงในระดับต่างๆ จึงได้กำหนดดำเนินงานโครงการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดพัทลุงขึ้น โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 100 คน

Related posts