เชียงใหม่-พิธีประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6

เชียงใหม่-พิธีประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6

พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จไปในพิธีประทานรางวัลสมเด็จ  เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ กับ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จยังโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ            พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

จากนั้นเสด็จยังตึกยุพราช ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระรูปสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ต่อจากนั้นเป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ กับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  โดยพลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล ประธานมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จฯ   เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ กับนายฐิตติณัฐ  ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

บันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสนับสนุน เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด และเผยแผ่แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณลักษณะพลเมืองที่พึงประสงค์ ให้แก่ผู้เรียน รวมทั้งครูอาจารย์และบุคลากร ผู้ล้วนเป็นกำลังสำคัญของชาติ

เวลา 10.00 น. พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จยังหอประชุม อาคารนวรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรม  ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จากนั้นทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เสร็จแล้ว ประทานโอกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้ารับประทานพระกรุณา ดังนี้    

– นักเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เฝ้ารับประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า-เพชรรัตนฯ
– ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ เฝ้าถวายตัวในโอกาสรับหน้าที่ใหม่
– คณะครู เฝ้ากราบทูลลาในโอกาสผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมรับประทานเข็มที่ระลึก
– คณะครู บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบตามเกณฑ์ เฝ้ารับประทานของที่ระลึก

เสร็จแล้ว ประทานโอวาทความตอนหนึ่งว่า   “…เกียรติคุณที่แท้จริงของผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา คือสุจริตธรรมและความรับผิดชอบต่อภารกิจ ในอันที่จะปลูกฝังสั่งสอนและสร้างสรรค์เยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติ…”
นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts