ระยอง-ประชุมเชิงปฎิบัติการ การวางผังภาคตะวันออก ระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างวิสัยทัศน์และกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ภาค

ระยอง-ประชุมเชิงปฎิบัติการ การวางผังภาคตะวันออก ระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างวิสัยทัศน์และกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ภาค

 

 

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.2563 ที่ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 การวางผังภาคตะวันออก มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ อปท.ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรอิสระ และประชาชน เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีนายธวัชชัย สุภาผล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง และน.ส.วิชัญญา บำรุงชล ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเป็นเกียรติฯ

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ บ.โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ดำเนินการวางผังภาคตะวันออก เพื่ปรับปรุงผังภาคตะวันออก พ.ศ.2600 ที่ได้ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2550 ให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาประเทศไทยที่ปัจจุบันกำลังเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลง ทั้งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเข้าสู่สังคมสูงวัย สังคมดิจิทัล การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

อีกทั้งคำนึงความสอดคล้องกับแผนภาพรวมการพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก(EEC)และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ เป็นต้น ทั้งนี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกได้มีประกาศจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2563 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยมีผลบังคับเป็นผังเมืองรวมแทนผังเมืองรวมเดิม ซึ่งมีจำนวน 16 ผัง (ผังเมืองรวมจังหวัด 3 ผัง ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 13 ผัง)

โดยการดำเนินการวางผังภาคตะวันออกนี้ เป็นการวางผังนโยบายการใช้พื้นที่โดยรวมของภาคในอนาคต เพื่อชี้นำการพัฒนาพื้นที่ให้กับกลุ่มจังหวัด จังหวัด เมือง และชุมชน ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ แผนผัง และมาตรการ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำไปดำเนินการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1

เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพ ปัญหา โอกาส และทิศทางการพัฒนาภาคไปแล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งได้ข้อคิดเห็นเพื่อนำมาปรับปรุงผลการศึกษามาเป็นลำดับและบัดนี้การดำเนินโครงการได้มาจนถึงขั้นตอนการจัดทำร่างวิสัยทัศน์ และกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ภาคตะวันออก กรมโยธาธิการและผังเมือง ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ “ร่างวิสัยทัศน์และกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ภาค” อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางผังภาคตะวันออกต่อไป

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts