#สุรินทร์# ผู้ว่าฯเมืองช้าง เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ครั้งที่ 8/2563

#สุรินทร์# ผู้ว่าฯเมืองช้าง เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ครั้งที่ 8/2563

 

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13:30 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งครั้งที่ 8/2563 และติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี พ.อ.นรินทร์ นิตยสุทธิ์ รอง เสธ กกล.สุรนารี พ.ต. นพรัตน์ ด่านสาคร นกร.นพค.54 ร.อ.บุญเจริญ ศรีขาว ผู้แทน มทบ.25 3 ร.ต.อ.สุรชัย สำรองพัน รอง ผบ.ร้อย ตชด. 212 กก.ตชด.21 ร.ต.ประเสริฐ จิตเกษมศรีสุข ผช.ฝกร.ร.23/3 ร.23 พัน 3 นายอำเภอทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชุมครั้งนี้มีการติดตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในประชุมครั้งที่ 7/2563

โดยมี 4 หัวข้อหลักๆ 1.มีการสั่งการการปฏิบัติการฝนหลวงของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์ โดยขอให้นายอำเภอประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ว่าจังหวัดสุรินทร์ไม่นิ่งดูดายโดยมีการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 2.การขุดลอกต่างตอบแทน มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขุดลอกต่างตอบแทนและการขุดสระน้ำในไร่นาเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนผู้สนใจที่จะถมดินได้ทราบและใช้บริการซึ่งจะทำโครงการบรรลุเป้าหมายได้ยิ่งดีขึ้นและให้รวบรวมข้อมูลแผนงานโครงการขุดลอกที่ อปท.ขอรับ จากสำนักงานที่ดินจังหวัด โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม อาจมีการประชุมหรือผู้บังคับบัญชาอยากทราบจะได้นำเสนอข้อมูลได้เลย

3.แผนบริหารจัดการลุ่มน้ำจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับโครงการชลประทานสุรินทร์ เร่งรัดการจัดรูปแบบแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำจังหวัดสุรินทร์ให้แล้วเสร็จไม่เกินเดือนกรกฎาคม 2553 และควรมีระบบติดตามงานเพื่อจะได้ทราบว่าอันไหนทำแล้วอันไหนยังไม่ทำ ให้ไปทบทวนแผนใหม่ 4.การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2563 ผู้ว่าจังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้นายอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการดังนี้ ให้นายอำเภอตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยแล้งในพื้น ที่หากมีพื้นที่ประสบภัยแล้งขอให้ดำเนินการประกาศฯ พื้นที่ประสบภัยแล้งและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งตามระเบียบฯ

ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวางเส้นทางน้ำไหลเข้ามาแหล่งน้ำในพื้นที่ และพื้นที่ที่ดำเนินการขุดลอกต่างตอบแทนให้ตรวจสอบดูว่ามีสิ่งกีดขวางทางน้ำไหลหรือไม่ และหาวิธีแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ปัญหาการสูบน้ำภาคเกษตรน้ำนอกเขตเทศบาลมาหล่อเลี้ยงในเขตเทศบาล ขอให้วางแผนการบริหารจัดการให้ดีอย่าให้เกิดปัญหาแย่งชิงน้ำ และขอให้นายอำเภอให้ความสำคัญการบริหารจัดการดิน น้ำ ลม ไฟ ในพื้นที่ของตัวเองด้วยอย่าปล่อยตามยถากรรม อปท.ในพื้นที่ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไว้ใช้เอง พร้อมให้เฝ้าระวังโรคไหม้ข้าว(ไหม้คอรวง)ที่อาจจะกลับมาระบาดเหมือนปีที่แล้วพร้อมกำหนดวิธีการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ตัวในการประชุมครั้งนี้

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนรณรงค์ให้ทุกหมู่บ้านทำความสะอาดภาชนะกลางของหมู่บ้าน วัด โรงเรียน หน่วยงานราชการในพื้นที่ รวมทั้งภาชนะสำหรับเก็บน้ำของครัวเรือน เช่น โอ่งซีเมนต์ ถังเก็บน้ำตุ่มน้ำ เพื่อรองรับน้ำฝนไว้สำหรับอุปโภคบริโภคในยามขาดแคลน ให้อำเภอร่วมกับทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทำฝายชะลอน้ำรวมถึงพื้นที่ใดมีแหล่งน้ำที่สามารถสูบมาเติมให้แหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ตำบล ให้ดำเนินการได้เลย พื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งฝนทิ้งช่วง มอบหมายให้เกษตรจังหวัดสุรินทร์ ประมงจังหวัดสุรินทร์และปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เร่งตรวจสอบความเสียหายแล้วประสานนายอำเภอเพื่อรายงานจังหวัด และประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามระเบียบฯต่อไป


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

Related posts