เร่งส่งเสริมโปรตีนทางเลือก อัพเกรดฟาร์มจิ้งหรีดสู่มาตรฐานGAP เตรียมตั้งศูนย์AICแมลงเดือนหน้า เน้นทั้งตลาดผู้บริโภคและอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

เร่งส่งเสริมโปรตีนทางเลือก อัพเกรดฟาร์มจิ้งหรีดสู่มาตรฐานGAP เตรียมตั้งศูนย์AICแมลงเดือนหน้า เน้นทั้งตลาดผู้บริโภคและอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร4.0และคณะกรรมการบริหารAIC เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายการอบรมหลักสูตร”การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับผู้ประกอบการฟาร์มจิ้งหรีด”โดยความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันศุกร์ที่30ตุลาคม2563
ที่โรงแรม ธารา แกรนด์ โฮเทล อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานีโดยนายอลงกรณ์กล่าวว่าดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดนโยบายตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตโปรตีนจากแมลงหรือฮับแมลงโลกและนโยบายเกษตรปลอดภัยอาหารปลอดภัยด้วยเหตุนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร4.0และคณะกรรมการบริหารAICจึงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายโดยร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยAICตั้ง”ศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมแมลง”ภายในเดือนหน้าตั้งเป้าหมายสร้างทางเลือกอาชีพใหม่ให้เกษตรกรในยุคโควิด19โดยมุ่งสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย,วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์,กลุ่มเกษตรกรและสตาร์ทอัพเช่นบริษัทบริ๊กเก็ต บริษัทโปรทีโกและบริษัทโกลบอล บั๊ค(Global Bug)เป็นตัวอย่างเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารใหม่(Novel Food)และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ซึ่งต้องการแหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่จากแมลงเช่นจิ้งหรีด ตั๊กแตนดักแด้ไหมและบีเอสเอฟ.เป็นต้นซึ่งกระทรวงเกษตรฯโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)ได้กำหนดมาตรฐานGAPฟาร์มจิ้งหรีดและกรมปศุสัตว์มีหน้าทีส่งเสริมความรู้ให้กับเกษตรกรและตรวจสอบรับรองฟาร์มต่อไป
การส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดและแมลงต่างๆเพื่อตอบสนองตลาดทั้งในและต่างประเทศทั้งการผลิตเป็นอาหารในรูปแบบจิ้งหรีดสด-แช่แข็งและโปรตีนผงรวมทั้งการเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งมีแมลงหลายชนิดที่วิจัยใกล้แล้วเสร็จก่อนถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้เกษตรกรต่อไปจึงเป็นอีกตลาดที่น่าสนใจและสัปดาห์จะหารือกับสมาคมอาหารสัตว์โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาและได้แจ้งให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายใต้คณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพประมงไทยซึ่งต้องการลดต้นทุนการผลิตอาหารกุ้งอาหารปลาได้พิจารณาโปรตีนทางเลือกจากแมลงด้วยRelated posts