กกต.จว.ฉะเชิงเทรา ประชุมชี้แจงแนวทางการเลือกตั้ง อบจ.

กกต.จว.ฉะเชิงเทรา ประชุมชี้แจงแนวทางการเลือกตั้ง อบจ.

 

วันนี้ (1 ธ.ค.2563 ) เวลา 09.00 น. นายวิรัตน์ เจริญวงศ์ ผอ.สนง.กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา นายอิศว สุวรรณาภิชาติ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนฯ และพรรคการเมืองฯ นางสาวดวงดาว บุญสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ประชุมชี้แจงแนวทางเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ให้กับบุคลากรของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง (สพค.บางปะกง) ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนางสาวจิรัชยา เข็มศิริ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง พร้อมด้วย นางขจรศรี รตางศุ หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายไกรสร แก้วพิพัฒน์ หน.กลุ่มคุ้มครองคนพิการ

และทีมสหวิชาชีพ ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง ร่วมการประชุมและให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อประชุมและชี้แนะแนวทางในการเลือกตั้งฯ ให้กับส่วนงานในการกำกับดูแลผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง ให้ได้เข้าใจแนวทางในการเลือกตั้ง ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 โดย ผอ.สนง.กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา บรรยายเกี่ยวกับการพึงระวังและวิธีปฏิบัติในการใช้สถานที่ของส่วนราชการในการหาเสียงของผู้สมัครฯ ขอให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 คุณสมบัติ หลักฐาน และการเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง


รวมทั้งแนวทางในการอำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งให้กับผู้พิการและเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 5 โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร ตำบลสองคลอง อำเภอสองคลอง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นผู้สิทธิเลือกตั้งที่มีทะเบียนบ้าน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จำนวน 264 คน ทั้งนี้ สหวิชาชีพต้องประเมินความสามารถในการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจ.และนายก อบจ.ฉะเชิงเทราของผู้พิการด้วย ซึ่งแนวทางในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการนั้นภายหลังจากได้ข้อมูลจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกงแล้ว สนง.กกต.จังหวัดฉะเชิงเทราจะนำข้อมูล และรายละเอียดในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการร่วมหารือแนวทางดังกล่าวกับผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อไป


——————-
สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts