สุราษฎร์ธานี-มรส.สุราษฎร์ฯร่วมพัฒนาชุมชน กรมการท่องเที่ยว จัดอบรมวิทยาลัยนานาชาติวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้รุ่นที่ 1

สุราษฎร์ธานี-มรส.สุราษฎร์ฯร่วมพัฒนาชุมชน กรมการท่องเที่ยว จัดอบรมวิทยาลัยนานาชาติวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้รุ่นที่ 1

การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกรมการท่องเที่ยว จัดโครงการ “เสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารชุมชนเป็นมัคคุเทศก์” เพื่อพัฒนานักสื่อสารชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นมัคคุเทศก์อาชีพ โดยได้รับอนุญาตจากกรมการท่องเที่ยวเปิดฝึกอบรม วิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้รุ่นที่ 1 ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ในการอบรมครั้งนี้มีผู้สมัครผ่านคุณสมบัติเข้าอบรมจำนวน 20 คน การอบรมมัคคุเทศก์ภูมิภาคใต้จัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน จนถึง วันที่ 12 ธันวาคม 2563 โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า 130 ชั่วโมง เมื่อสำเร็จการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมสามารถนำหลักฐานสำเร็จการฝึกอบรมยื่นแก่กรมการท่องเที่ยวเพื่อขอสอบเพื่อขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์ระดับภูมิภาค และจะเปิดฝึกอบรม วิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้รุ่นที่ 2 อีกด้วย

สรเดช ส้มเกลี้ยง สุราษฎร์ธานี

Related posts