แม่ฮ่องสอน-ลุ้นทัพหน้าสายปกครองดีเด่น แม่สะเรียงส่งผู้ใหญ่บ้านห้วยทรายและกำนันแม่ยวม เข้าชิงความเป็นเลิศนักปกครองยอดเยี่ยมแห่งปี

แม่ฮ่องสอน-ลุ้นทัพหน้าสายปกครองดีเด่น แม่สะเรียงส่งผู้ใหญ่บ้านห้วยทรายและกำนันแม่ยวม เข้าชิงความเป็นเลิศนักปกครองยอดเยี่ยมแห่งปี

ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชนาธิป เสนแย้ม ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2564 พร้อมคณะกรรมการ เดินทาง เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม และกำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ในระดับจังหวัด โดยมีนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง และหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชน ให้การต้อนรับ มีการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพิจารณารางวัลกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวมหาดไทยได้จัดให้มีการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านประจำทุกปี ทั้งนี้ทางอำเภอแม่สะเรียง ได้มีการคัดเลือก นายกุศล โลกา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง และ นายกองพูล บุญยวง กำนันตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง เป็นตัวแทนยอดนักปกครองอำเภอแม่สะเรียง เข้ารับรางวัลดังกล่าว
สำหรับนายกุศล โลกา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ผลงานดีเด่นไดรับรางวัลชนะเลิศหมู่บ้ายเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ระดับจังหวัด และนายกองพูล บุญยวง กำนันตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาได้มีผลงานดีเด่นด้านการอุนรักษ์ป่าไม้(ป่าชุมชน) การส่งเสริมให้ราษฎรดำรงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมบทบาทกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานของรัฐและชุมชน
นอกจากนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัลประจำปี 2564 ขั้นที่ 1 จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1. นายชัยเดช สุทินกรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านต่อแพ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม 2 นายพงศธร ศิริรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง 3 นายเลิศทิตย์ ถิ่นวนา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่2 ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย 4 นายกุศล โลกา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง ส่วนรายชื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกตำแหน่งกำนัน เข้ารับรางวัลประจำปี 2564 จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1. นายถวิล คีรีเกษตร กำนันตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม 2.นายผดุง ยานะรินทร์ กำนันตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย 3. นายนภปฎล ศรีพิทักษ์ดำรง กำนันตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย 4. นายกองพูล บุญยวง กำนันตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง
ถาวร / สุกัลยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts