สำนักงานแรงงาน จ.พะเยาลงพื้นที่เปิดกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ช่วยผู้ว่างงานมีรายได้เพิ่ม

สำนักงานแรงงาน จ.พะเยาลงพื้นที่เปิดกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ช่วยผู้ว่างงานมีรายได้เพิ่ม

 

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน พัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 คน ระยะเวลาจ้างงาน 5 วัน ระหว่างวันที่ 25- 29 มกราคม 2564 ณ​ ม.12 บ้านป่าแดด ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

สำหรับโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาหลังประสบภัยพิบัติ และเพื่อช่วยเหลือกำลังแรงงานผู้เดือดร้อนด้านอาชีพ ให้มีโอกาสในการเพิ่มพูนศักยภาพในทักษะใหม่ (Reskill) นอกเหนือจากทักษะเดิมที่มี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้แรงงานตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง

และสามารถช่วยเหลือกันในชุมชนท้องถิ่นได้ ก่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ด้วยทักษะความสามารถที่หลากหลาย มีรายได้เพิ่มจากทักษะความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการฝึกฝน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชารัฐ และแรงงานมีรายได้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำการปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Related posts