พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ที่เรือนจำจังหวัดลำพูน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ที่เรือนจำจังหวัดลำพูน

 

วันที่ 25 มกราคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและ ความหวัง” ที่ เรือนจำจังหวัดลำพูน พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยมี นายธวัช ตันยุวรรธนะ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน มีข้าราชการ อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี

นายธวัช ตันยุวรรธนะ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน กล่าวรายงานว่า ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน ให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดลำพูน กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก

ปัจจุบัน การฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดลำพูน กรมราชทัณฑ์ มีผู้เข้ารับการฝึก แบ่งเป็นผู้ต้องขังชาย 432 คน ผู้ต้องขังหญิง 31 คน รวมทั้งสิ้น 463 คน โดยปฏิบัติการฝึกอบรมรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 11- 24 มกราคม 2564

ทั้งนี้ ได้แบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นที่ 1 การอบรมพึ่งตนเอง ด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 2 การแปลทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่กาปฏิบัติ ประกอบด้วย การออกแบบแนวความคิด การบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคมลงบนกระดาน, การสร้างพื้นที่จำลอง(Table Top Exercise) และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น, การปฏิบัติในพื้นที่จริง มีขนาด 1 งาน หรือ 412 ตารางเมตร ตามทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม ขั้นที่ 3 การสรุปและประเมินผล

 


บัดนี้ การฝึกอบรม ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วนตามหลักสูตรการฝึกแล้ว ผลการฝึกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีผู้สำเร็จการฝึก จำนวนทั้งสิ้น 463 คน จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชน ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ หลังจากนี้แล้ว ผู้ต้องขังที่จะรับการพ้นโทษในโอกาสต่อไป จะต้องไปดำเนินการในพื้นที่ ตามภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ด้าน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวแสดงความยินดีกับทุกๆท่าน ที่สำเร็จการอบรมตามหลักสูตรของโครงการ เห็นได้ว่าทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินงาน โครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดคำพูน จนสำเร็จอย่างน่าชื่นชม ผู้สำเร็จการอบรมในโครงการนี้ทุกท่าน ถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ที่จะนำไปใช้ประกอบอาชีพการงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองของเราต่อไป ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจ ตั้งความหวังที่จะร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินชีวิต และประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ เพื่อความผาสุกมั่นคงของแต่ละบุคคล ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ สมดัง พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชปรารถนาให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สำเร็จการอบรมทุกท่าน มีกำลังกายแข็งแรง กำลังใจเข้มแข็ง และมีความสุข ความเจริญตลอดไป..

______________________________________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน
ภาพนิ่ง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

Related posts