อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับวัดหน้าพระเมรุราชิการา วรวิหารมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับวัดหน้าพระเมรุราชิการา วรวิหารมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 15.30 น. ที่วัดหน้าพระเมรุราชิการาม วรวิหาร พระพิศาลวิหารกิจ เจ้าอาวาสวัดหน้พระเมรุราชิการาม วรวิหาร/เจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรี ประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมกับ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย และหัวหน้าส่วนราชการ และคณาศิษย์ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ จำนวนกว่า500 ชุด
พระพิศาลวิหารกิจ เจ้าอาวาสวัดหน้พระเมรุราชิการาม วรวิหาร กล่าวว่า ในยามบ้านเมืองประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบความเดือดร้อนยากลำบาก ตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้วัดที่มีความพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือ โรงทาน เพื่อบริการประชาชนผู้ได้รับผลกระทบที่อยู่ในเขตบริการของวัด สำหรับวัดพนัญเชิงฯ มีความตั้งใจที่จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของผู้ที่ได้มาแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ เป็นการช่วยกันให้สังคมของเราพอจะมีความสุขจากการได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า ผู้เหลือจุนเจือผู้ขาด คือการให้ทาน ที่จะประกอบด้วยเมตตากรุณา คือการที่เราทนเห็นความเดือดร้อนของผู้อื่นไม่ได้ ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นับว่าเป็นความดีงามที่มีอยู่ในสายเลือดของคนไทยมาแต่โบราณกาล จะหาไม่ได้ง่ายในชนชาติอื่นๆบนโลกใบนี้ จึงสมควรที่เราท่านทั้งหลายจะได้ช่วยกันรักษาความดีงามนี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป สังคมไทยก็จะมีความสุขร่มเย็นได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

สุจินดา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา

Related posts