คณะทำงานฯมท.2 ในฐานะคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมชุดที่ 4 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเขตบางคอแหลม

คณะทำงานฯมท.2 ในฐานะคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมชุดที่ 4 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเขตบางคอแหลม

เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น ว่าที่ร้อยตรี ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานฯมท.2 ในฐานะคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมชุดที่ 4( สภา.กทม) ได้รับมอบหมายจาก นาย พรชัย เทพปัญญา ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมชุดที่ 4 ในฐานะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและเก็บข้อมูลในการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ในส่วนของหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง( สถานศึกษา) ในพื้นที่เขตบางคอแหลมโดยมี นาย ประภัสสร กุหลาบ หน. ฝ่ายโยธา, ฝ่ายการคลังและฝ่ายการศึกษาเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมเบื้องต้นจากนั้นลงพื้นที่ดูหน้างานในการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ที่โรงเรียนวัดราชสิงขร โดยมีการก่อสร้างอาคารเรียนสำหรับเด็กพิเศษซึ่งในขณะนี้โรงเรียนวัดราชสิงขรถือว่าเป็นโรงเรียนที่รับเด็กพิเศษมากที่สุดในโซนกรุงเทพฯใต้คือจำนวน 60 คนจำเป็นต้องมีอาคารสถานที่ที่เหมาะสมซึ่งได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564( เพิ่มเติม) โดบ ผอ. ธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขรเป็นคนให้ข้อมูล จากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนวัดจันทร์ใน ซึ่งขอปรับปรุงป้ายอาคารชั้นเรียนและ กันสาดบังฝน โดยมี ผอ.กีรดิ์กิต ศร ฤิทธิ์ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดจันทร์ในเป็นผู้ให้ข้อมูลและเดินทางไปยังโรงเรียนวัดไผ่เงินโด ยมี ผอ.กนกวรรณ วิวัฒน์ธนศิษฏ์ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดไผ่เงินเป็นผู้ให้ข้อมูลในเรื่องของการปรับปรุงขัดพื้นผิวอาคารโรงอาหารและทางเดินเชื่อมอาคาร จากการตรวจสอบและการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะนำไปสรุปและเป็นประเด็นเพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ต่อไป

Related posts