เชียงใหม่-มทบ.33 ทอดผ้าบังสุกุล พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี

เชียงใหม่-มทบ.33 ทอดผ้าบังสุกุล พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี

มณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกับ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทอดผ้าบังสุกุล พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี
พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 33 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนสังวาลย์วิทยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า โดยจะได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาด เศษขยะ เศษใบไม้ และปรับภูมิทัศน์ เพื่อให้โรเรียนมีความสะอาดสวยงามเอื้อการเรียนรู้ต่อผู้เรียน ที่โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด
ในการนี้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยพระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทอดผ้าบังสุกุลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี (สมเด็จย่า) และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งโรงเรียนสังวาลย์วิทยา โดยมีคณะครู อาจารย์ นักเรียน และประชาชนจิตอาสาร่วมพิธี
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา เดิมชื่อว่า “โรงเรียนวัดพระธาตุดอยสุเทพ” มีฐานะเป็นสถานอบรมเด็กในความอุปถัมภ์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารโดยอาศัยศาลาเชิงบันไดวัดเป็นที่เรียน ต่อมาความทราบถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระองค์ทรงมีรับสั่งให้จังหวัดเชียงใหม่จัดหาสถานที่ตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่ โดยให้ตั้งอยู่ระหว่างวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารและพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เพื่อให้นักเรียนสามารถเดินทางมาเรียนได้สะดวก และเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนและพระราชทานนามโรงเรียนว่า “โรงเรียนสังวาลย์วิทยา” โดยได้ย้ายนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ในปีการศึกษา 2515 ปัจจุบันโรงเรียนสังวาลย์วิทยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับนักเรียนในเขตบริการจำนวน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพ หมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย และบ้านขุนช่างเคี่ยน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าม้ง และคนพื้นเมือง โดยนอกจากจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ยังมุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกในการแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts