ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษมเชิญร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเชิงสร้างสรรค์ On Ground & Online ประจำเดือนมีนาคม 2564

ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษมเชิญร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเชิงสร้างสรรค์ On Ground & Online ประจำเดือนมีนาคม 2564

ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกสองทำให้ผู้ใช้บริการภายในศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษมต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ซึ่งส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการอ่าน และการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนไทยพัฒนายิ่งๆ ขึ้นในยุค “New Normal” นายประยุทธ์ หลักคำ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (สพร.) สำนักงาน กศน. ได้มอบหมายให้ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเชิงสร้างสรรค์รูปแบบ On Ground & Online โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ร่วมให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะการเรียนรู้และการเข้าถึงหนังสืออย่างง่ายผ่านกิจกรรมส่งเสริมการ อ่าน/ฟัง/พูด/เขียน เพื่อส่งเสริมปลูกฝังนิสัยให้รักการอ่านการเรียนรู้สู่คุณภาพที่ดีเสริมสร้างทักษะการทำงาน การดำรงชีวิต แก่ข้าราชการ ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการ และประชาชนทั่วไป สามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

สำหรับกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2564 รอท่านมาสัมผัสความ wow!!… หลากหลายมิติ ชมฟรี!! ทุกๆ สัปดาห์ ณ ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ ตามวัน/เวลา ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 11 มี.ค.64 “การพูดในที่สาธารณะ” โดย นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น นักจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

วันพฤหัสบดีที่ 18 มี.ค.64 “สุขง่าย ทุกข์ยาก” โดย พันโท สุธี สุขสากล นักจัดรายการวิทยุกองทัพบก

วันพุธที่ 24 มี.ค.64 “พัฒนาการกัญชาสู่เมนูอาหาร” โดย ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรกรแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ นายประยุทธฯ มีความห่วงใยในกลุ่มผู้ที่มาใช้บริการ และเข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนต่างๆ จึงได้ออกมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดในทุกมิติ ในการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ที่มีจุดสัมผัสสาธารณะบ่อยๆ ป้องกันและเฝ้าระวังสุขอนามัยของผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ โดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัย มีจุดตรวจวัดอุณภูมิผู้ที่มาใช้บริการ จุดลงทะเบียนของ เข้า – ออก มีแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อไว้บริการที่จุดทางเข้าและจัดที่นั่งเว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้าใช้บริการตามกำหนด เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการด้วยความห่วงใยต่อผู้มาใช้บริการศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษมได้มีมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยจะคงมาตรการดังกล่าวไว้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และเพื่อเป็นการลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจรรม พบปะชุมชุน เน้น ดูห่างๆ อย่างห่วงๆ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ท่านสามารรับชมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ออนไลน์ได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ : ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ ห้ามพลาด!! **สอบถาม** โทร. 0 228 2 4412 , 08 3703 0115 , 08 1381 4120

เจนกิจ นัดไธสง ปชส. สพร. รายงาน

Related posts