พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทาน ให้ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2564 (ชมคลิป)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทาน ให้ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2564

 

ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติวัดพราหมณี พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารและสิ่งของพระราชทานแด่ประธานสงฆ์ ในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทาน ให้ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 8-10มีนาคม 2564

โดยมีพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก พร้อมคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการประชาชน ร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับการสอบบาลีสนามหลวงมีพระภิกษุ สามเณรจำนวน 25 รูป โดยมีพระมหาเกียรติพงษ์ กิตฺติวโส เปรียญธรรม 9 ประโยค ผู้นำประโยคบาลีสนามหลวง,พระมหาทองสุข ปญฺญาวณฺโณ เปรียญธรรม 9 ประโยค พระอนุจร,พระมหากาญจนพิมพ์ กาญฺจนพิมฺโพ เปรียญธรรม 7 ประโยค พระอนุจร เป็นผู้นำการสอบ เพื่อวัดผลบาลีเพื่อเลื่อนชั้นเปรียญธรรมประจำปี

ถือเป็นการวัดความรู้ชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน การสอบบาลีสนามหลวงในปัจจุบัน มีกองบาลีสนามหลวงรับผิดชอบดูแล ภายใต้การกำกับของมหาเถรสมาคม โดยในปีนี้การสอบบาลีสนามหลวง มีสนามสอบทั้งสิ้น 102 แห่ง แยกเป็นส่วนกลาง จำนวน 19 แห่ง และส่วนภูมิภาค จำนวน 71 จังหวัด จำนวน 83 แห่ง สำหรับจังหวัดนครนายกมีสนามสอบ จำนวน 1 แห่ง คือ สนามสอบวัดพราหมณี พระอารามหลวง แห่งนี้

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts