24/07/2024

@siamfocustime

เพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด ครั้งที่ 2/2566

เพชรบูรณ์ ประชุมคณะก...

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป