29/09/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีพัฒนาการสูงสุดจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

You may have missed