อยุธยา – รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมการกำจัดผักตบชวาเพื่อเตรียมการรองรับพื้นที่น้ำหลากในพื้นที่นายอำเภอบางไทร และอำเภอบางปะหัน

อยุธยา – รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมการกำจัดผักตบชวาเพื่อเตรียม…

Read More

สระบุรี-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จัดโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการใน ภูมิภาคเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชนในจังหวัดสระบุรี

สระบุรี-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จัดโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิ…

Read More

นราธิวาส-ฉก.ทพ.48 ร่วมกับ อ.เจาะไอร้อง ส่วนราชการในพื้นที่ จัดการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส-ฉก.ทพ.48 ร่วมกับ อ.เจาะไอร้อง ส่วนราชการในพื้นที่ จัดการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภั…

Read More

นราธิวาส-ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 1

นราธิวาส-ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายด้านปร…

Read More