แม่ฮ่องสอน-คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่รับฟังสภาพปัญหาและ ข้อเสนอ จากผู้แทน กลุ่มชาติพันธ์ และผู้สูงอายุ บ้านแม่สะงา ต. หมอกจำแปแล ะต.ผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน-คณะกรรมาธิการฯ...

เปิดตัวสติกเกอร์ไลน์ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย .

เปิดตัวสติกเกอร์ไลน์ ภาพว...