นราธิวาส-จัดพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 69 ปี

นราธิวาส-จัดพิธีชุมนุมผู้...