ปทุมธานี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้บริการแก่เกษตรกรอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

ปทุมธานี จัดคลินิกเกษตรเค...