อบจ.จันทบุรีสู้ภัยแล้ง ทดสอบระบบท่อส่งน้ำดิบสายแม่น้ำวังโตนด-ตะพง พร้อมร่วมพูดคุยการบริหารการจัดการน้ำกับกลุ่มผู้ใช้น้ำวังโตนด-ตะพง เพื่อรองรับการใช้น้ำในภาคการเกษตร

อบจ.จันทบุรีสู้ภัยแล้ง ทด...